Speaker

Marcin Szeliga

Marcin Szeliga

Freelancer Data Scientist working with and teaching SQL Server and Azure.

Katowice, Poland

Marcin Szeliga is a Freelance Data Scientist who specializes in working with and teaching SQL Server and Azure, with over 25 years of experience in the field. Marcin has been consistently awarded the Microsoft Most Valuable Professional title since 2006 and is one of only two AI MVPs in Poland.

Marcin is an accomplished speaker at numerous European conferences, a university teacher, and an author of books and articles on the Microsoft data platform. Additionally, he serves on the program boards of the PWN publisher and the Polish Association of Artificial Intelligence in Medicine, with a commitment to advancing the field of data science and AI.

As a leader of Data Community Poland and an active member of the Polish data science communities, Marcin is passionate about building a vibrant and inclusive community of data professionals. His dedication to helping others unlock the power of data is evident in his work with clients, teaching students, and collaborating with fellow experts.

Awards

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Data Science
 • Database and Analytics
 • MSSQL
 • Microsoft Power BI
 • Cogntive Services
 • R
 • python
 • Azure machine learning service
 • Data Warehousing
 • Azure Synapse Analytics

Unveiling the Realm of Generative AI: Exploring Applications and Overcoming Challenges

Generative Artificial Intelligence (AI) is an innovative AI system that exhibits the remarkable ability to generate text, images, and diverse media when prompted. In this enlightening session, we will delve into the inner workings of Large Language Models, gaining valuable insights into their operational mechanisms and practical utilization. The primary focus of this session, however, will revolve around the myriad applications of generative AI. Moreover, we shall conscientiously examine the inherent risks and challenges associated with unleashing the full potential of generative AI. Join us as we embark on an enthralling journey to grasp the transformative power of generative AI, while also learning to mitigate its complexities for a brighter AI-powered future.

Revolutionizing Business Modeling with Microsoft Fabric

Embark on an enlightening journey into the realm of business modeling with Microsoft Fabric. We will start by unraveling the concept of data modeling, delving into the distinctions between OLTP (Online Transaction Processing) and OLAP (Online Analytical Processing), as well as understanding the differences between Data Lakes and Data Warehouses. Moreover, we will explore the dynamic landscape of Data Lake vs. Data Lakehouse and the innovative approach of Data Mesh.
The focal point of this session will be a deep dive into comprehensive analytics with Microsoft Fabric. Unleash the power of Data Warehouses as we explore data ingestion, seamless querying, and transformative data processing capabilities. Discover how default datasets and data models play a crucial role in shaping robust analytical systems.
Furthermore, we will delve into the Dimensional Model, a fundamental component of data modeling, understanding its pivotal role in organizing and presenting complex data relationships. The four-step dimensional design process will be thoroughly examined, along with the various techniques for dimension and facts modeling.

Empowering Innovations with OpenAI: Harnessing Large Language Models as a Service

In this session, we will delve into the transformative world of OpenAI and its cutting-edge offering: large language models as a service. Discover the potential of pre-trained AI models that serve as key catalysts in unlocking novel scenarios across various industries. Moreover, we will explore the possibilities of customizing AI models, fine-tuning them with your unique data and hyperparameters, thus tailoring AI solutions to specific needs.
Ensuring ethical and responsible AI implementation is of utmost importance, and OpenAI provides built-in features designed to facilitate ethical AI practices, paving the way for a sustainable and inclusive AI-driven future. Furthermore, rest assured with enterprise-grade security as OpenAI boasts role-based access control (RBAC) and private networks, safeguarding sensitive data and promoting a secure environment for your AI endeavors.
Join us to gain valuable insights into OpenAI's revolutionary approach, empowering you to harness the true potential of large language models and revolutionize your AI-driven applications.

Auto ML in Computer Vision

In this session, you will learn how automated ML can be combined with transfer learning to boost data scientist productivity when building computer vision models trained on image data. We will see new capabilities in Azure Machine Learning’s AutoML related to image classification, object detection and segmentation.

Building intelligent bots with Azure Cognitive & Data Services

Each one Azure Cognitive Service is amazing. But to build an intelligent application we have to combine some of them with data services. In this session we will use Computer Vision API, LUIS, along with Azure Storage, CosmosDB, Azure Search and Microsoft Bot Framework to build an inteligent bot.
In the end you will know how to use Computer Vision API to analyze the images, store data in Storage and CosmosDB, how to built and query an Azure Search Index, how to use LUIS to automatically derive intent from users queries, and how to build an intelligent bot using Microsoft Bot Framework.

Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji

Jest rok 2017. Autonomiczne samochody przewożą ludzi i towary, drony dostarczają zakupy, komputery-prawnicy pracują w najlepszych kancelariach, a komputery-tłumacze dorównali jakością, a szybkością pokonali, najlepszych ludzkich tłumaczy. Komputery zasiadające w radach nadzorczych największych korporacji stały się normą. Nic dziwnego, że ten rok został okrzyknięty rokiem sztucznej inteligencji.
Ten przełom zawdzięczamy inteligentnym programom, czyli programom które po nauczeniu się ukrytych w historycznych danych wzorców sensownie reagują na nowe dane wejściowe. Przy czym tymi danymi coraz częściej nie są rzędy liczb, ale obrazy, nagrania wideo, wyrażenia języka naturalnego, czy mowa. Usługi poznawcze Microsoft Azure oraz dostępne na tej platformie boty pozwalają tworzyć takie inteligentne programy koncertując się całkowicie na ich praktycznych zastosowaniach, a nie technicznych detalach.
W trakcie sesji pokażemy Wam nie tylko różnorodne zastosowania sztuczne inteligencji, ale również jak łatwo tworzy się inteligentne programy.

Od danych do inteligentnych programów w 60 minut z Microsoft R Server

Zaawansowana analiza danych i język R to już synonimy. Siłą tego języka jest dziesięć tysięcy specjalistycznych, ogólnodostępnych bibliotek i ogromna, zrzeszająca analityków, naukowców i , społeczność. Słabościami — brak skalowalności, mała wydajność i problemu z wdrożeniem utworzonych modeli do produkcji. Microsoft R Server 9 rozwiązuje wszystkie te problemy:
• Biblioteka ScaleR pozwala blokowo przetwarzać duże, nie mieszczące się w pamięci, zbory danych.
• Biblioteka MicrosoftML ułatwia i skraca tworzenie modeli predykcyjnych wykorzystujących takie algorytmy jak wzmocnione drzewa decyzyjne, las drzew decyzyjnych czy sztuczne sieci neuronowe.
• Biblioteka MRSDeploy umożliwia opublikowanie modeli jako usług WWW za pomocą jednej linii kodu.
W trakcie sesji wspólnie przeprowadzimy kompletny eksperyment Data Science, zaczynając od oceny danych i ich wstępnego przygotowania, poprzez analizę opisową, po utworzenie, ocenę jakości i udostępnienie użytkownikom modeli predykcyjnych.

Sztuczna Inteligencja w medycynie, czyli jak prawidłowo prowadzić projekt ML

Uczenie maszynowe ma wiele praktycznych zastosowań. Niezależnie od dziedziny, postawione przed nami problemy powinniśmy rozwiązywać systematycznie i przy uzyciu odpowiednich narzędzi.
Celem sesji jest przedstawienie sprawdzonej metodologii projektów ML na konkretnym przykładzie.

Analiza obrazów przy użyciu Azure Machine Learning Services - studium przypadku

Jak trudne jest zbudowanie modelu klasyfikującego zdjęcia lub wykrywającego na tych zdjęciach niewidoczne gołym okiem obiekty? Ile zdjęć jest potrzebnych do nauczenia modelu? Co jest najtrudniejszym etapem eksperymentu uczenia maszynowego? Dlaczego projekty uczenia maszynowego nazywamy eksperymentami? Jak ocenić jakość modelu? Ile to kosztuje? I wreszcie, czemu 2/3 projektów uczenia maszynowego nie kończy się wdrożeniem?
W trakcie sesji omówię projekt prowadzony wraz ze stowarzyszeniem Sztuczna inteligencja w Medycynie i odpowiem na wszystkie powyższe pytania. Jeśli zastanawiasz się nad praktycznym zastosowaniem najnowocześniejszych technik głębokiego uczenia maszynowego, zapraszam!

Marcin Szeliga

Freelancer Data Scientist working with and teaching SQL Server and Azure.

Katowice, Poland