Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB Software Architecture

Nijmegen, Netherlands

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is a Software Architect at Info Support.
As Software Architect he is part of several teams, realizing new and innovative solutions, preferable using the Microsoft Cloud. Michaël has many years of development experience with .NET, Microsoft Azure, Office 365 and Dynamics 365.
His passion is to share knowledge, with colleagues, customers and peers.

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud. Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.

Current sessions

Bing for business, a new search engine at the office? EN NL

Finding the right information at work wastes time, and costs employee productivity. Microsoft wants to solve this with the new "Bing for business" service.
In this session you’ll get an overview of the product, covering all parts and possibilities. We discuss what is not (yet) possible, and where Microsoft is going for in the future.

Level 100 introduction of "Bing for business"


Bing for business, de nieuwe zoekmachine op het werk? EN NL

Het vinden van de juiste informatie kan veel productiviteit van medewerkers kosten. Dit wil Microsoft oplossen met de nieuwe "Bing for business"-dienst.
Tijdens deze sessie krijg je een overzicht van het product waarbij alle onderdelen en mogelijkheden langskomen, bespreken we wat (nog) niet mogelijk is en wat Microsoft ons in de toekomst nog meer gaat brengen.

Level 100 introductie van "Bing for business"


Use Azure Key Vault in your applications and make sure no one discovers your secrets EN NL

No longer store a password or connection string in your source code, configuration file or environment variable.
In this session we will use secrets and keys stored in Azure Key Vault.
We'll also focus on more advanced scenarios that Azure Key Vault offers us, such as Azure Key Vault Storage Account Keys. Because, how many times have you regenerated the keys of your Azure Storage account?


Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt EN NL

Nooit meer een wachtwoord of connection string opslaan in je source code, configuratiebestand of environment variabele!
In deze sessie gebruiken we geheimen en sleutels die zijn opgeslagen in Azure Key Vault.
Ook gaan we in op geavanceerdere scenario’s die Azure Key Vault ons biedt, zoals Azure Key Vault Storage Account Keys. Want zeg nu zelf, hoe vaak heb jij al de keys van je Azure Storage account ververst?


Use your source code as documentation for your stakeholders EN NL

As a development team, writing documentation is often not our favorite activity. And keeping it up to date after every code changes is a bigger challenge. Developers claim that the source code is the documentation itself, but do your stakeholders agree, do they actually read the code?
What if our source code would be the source of our documentation, for the team and our stakeholders?

In this session we will see how we can utilize Roslyn to generate documentation. Like creating diagrams that display the structure and relationships within an aggregate, or a sequence diagram that displays the flow throughout the application.

We will dive into the code to see how we can load projects and solutions, use syntax trees to walk through the structure of our source code, and detect branching logic to capture alternate paths. Then we will render this data to other file formats such as PlantUML, Markdown and AsciiDoc.

After this session you will be able to let your source code speak in forms that your team and your stakeholders explain to the operation of your application.

Length: preferable 45-70 mins
Audience: dotnet, c# background helps, niet verplicht
Keywords: Documentation, Roslyn, Dotnet, C#, DDD


Gebruik je broncode als documentatie voor je stakeholders EN NL

Als ontwikkelteam is het schrijven van documentatie vaak niet onze favoriete activiteit. En het up-to-date houden na elke codewijziging is een nog grotere uitdaging. Ontwikkelaars beweren dat de broncode de documentatie zelf is, maar zijn stakeholders het daarmee eens, lezen ze eigenlijk de code?
Wat als onze broncode de bron van onze documentatie zou zijn, voor het team en onze stakeholders?

In deze sessie gaan we kijken hoe we Roslyn kunnen gebruiken om documentatie te genereren. Denk hierbij aan het maken van diagrammen die de structuur en relaties weergeven binnen een aggregate of een sequence diagram die de flow door de applicatie kan weergeven.

We duiken de code in waarbij we kijken hoe we projecten en solutions kunnen laden, syntax trees kunnen gebruiken om de structuur van onze source code te doorlopen en branching logica detecteren om alternatieve paden vast te leggen. Daarna zullen we deze gegevens weergeven naar andere bestandsindelingen zoals PlantUML, markdown en AsciiDoc.

Na deze sessie ben je in staat je broncode te laten spreken in vormen die je team én je stakeholders de werking van je applicatie haarfijn uitlegt.

Lengte: bij voorkeur 45-70 mins
Publiek: dotnet, c# achtergrond helpt
Keywords: Documentatie, Roslyn, Dotnet, C#, DDD


Past and future events

DOTNED SATURDAY 2020

24 Jan 2020
Veenendaal, Netherlands