Speaker

Pierre Thoor

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisory Specialist @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

Actions

Everyone knows that the cloud is the future. But to face the future, we must change our way of working in a more secure modern way. Pierre Thoor currently works as a Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisory Specialist at Onevinn and guides companies and organizations to, well, the cloud - in a secure way!

Awards

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Office 365
 • Azure
 • Microsoft 365
 • Power Apps
 • Azure Sentinel
 • Cloud Security
 • Windows Virtual Desktop
 • Microsoft Defender Advanced Threat Protection
 • Microsoft Teams
 • Exchange Online
 • Azure Security
 • Microsoft 365 Security
 • Cloud App Security
 • Microsoft Sentinel

Enhancing Security with Windows 11: Leveraging Intune and Defender for Ongoing Protection

Embracing the dynamic landscape of technological advancements is challenging. As we approach the end of life for Windows 10, enterprises find themselves in the position of adapting to Windows 11 and its capabilities.

In this session, we invite you to explore the seamless integration of Windows 11, Intune, and Microsoft Defender, fortifying your organization's security posture. We will guide you through the optimal utilization and configuration of Windows 11's cutting-edge security features with Intune, ensuring your systems remain safeguarded and resilient.

Furthermore, gain invaluable insights into the proactive realm of Microsoft Defender for Endpoint as we provide you with a comprehensive onboarding experience. Elevate your security protocols and equip your workforce with the latest tools to address emerging threats efficiently.

Förbättra säkerheten i Microsoft Teams med MDO-support för Teams

Välkomna till sessionen som visar hur du kan förbättra säkerheten i Microsoft Teams genom att använda MDO-support (Microsoft Defender for Office 365). MDO-support är en integrerad säkerhetslösning som hjälper till att skydda din organisation och användare från avancerade hot och säkerhetsrisker i Office 365-miljön, inklusive Teams.

Under denna timme kommer två av landets vassaste Microsoft Security MVP:er presentera och hjälpa er att utforska de viktigaste funktionerna i MDO-support och hur du kan dra nytta av dem för att skapa en säkrare Microsoft Teams-miljö.

Vi kommer att gå igenom följande punkter:

1. Vad är MDO-support och varför är det viktigt för Microsoft Teams?
- Vi kommer att förklara vad MDO-support är och varför det är en avgörande del av att säkra Teams-miljön. Vi kommer att diskutera de unika hot som kan påverka Teams och hur MDO-support hjälper till att hantera dem.

2. Skydda mot skadliga länkar och filer i Teams-chattar och kanaler.
- Vi kommer att titta närmare på hur MDO-support identifierar och blockerar skadliga länkar och filer som kan cirkulera i Teams-chattar och kanaler. Vi kommer också att diskutera bästa praxis för att undvika sådana hot.

3. Avancerat automatiskt sydd för Teams.
- MDO-support erbjuder ett omfattande automatiskt skydd som hjälper till att identifiera och blockera hotfulla och elakartade meddelanden innan de når användarnas Teams-inkorgar. Vi kommer att utforska dessa funktioner och hur de kan stärka säkerheten för dina användare.

4. Upptäcka och svara på hot med hjälp av säkerhetsinformation och analyser.
- Vi kommer att gå igenom de olika säkerhetsinformation och analyser som MDO-support tillhandahåller för att upptäcka och svara på hot mot Teams. Genom att förstå dessa verktyg kan du snabbt och effektivt hantera säkerhetsincidenter.

5. Bästa praxis för att implementera MDO-support för Teams.
- Slutligen kommer vi att diskutera bästa praxis för att implementera MDO-support i din organisation och integrera det i din befintliga säkerhetsstrategi för Teams. Vi kommer att dela användbara tips och resurser för att komma igång och maximera nyttan av MDO-support.

Strengthen the security of your collaboration with Defender for Office 365

Defender for Office 365 skyddar organisationer från hot via email, länkar och kollaboreringsverktyg som Microsoft Teams och SharePoint Online.

Phising, eller nätfiske på svenska, har ökat enormt de senaste åren men hur kan vi som organisation förebygga och framförallt lära oss att se när vi är utsatta för en attack? Med attacksimulering i Defender for Office 365 kan vi börja lära vår organisation att med ett kritiskt öga identifiera hoten innan vi klickar på elakartade länkar eller bifogade filer och göra hoten till verklighet.

I denna session får du insyn på hur du kan hjälpa till att träna din organisation att vara lite mer säker och vaksam.

Azure Arc, stretcha on-prem till molnet

Att molnet växer snabbt med ny funktionalitet är ingen nyhet, men hur kan vi dra nytta av denna utveckling även när vi har servrar kvar på marken? För våra servrar och virtuella maskiner är fortfarande en stor del av vår infrastruktur. Men hur kan vi på ett centralt sätt hantera vår ITOps? I denna session tittar vi på vad Azure Arc är, vad det kostar, vad vi kan göra med Azure Arc tillsammans med andra Azure tjänster - svaren kommer i denna demofyllda session!

Skydda din Teams miljö med visualisering och automatisk respons

Microsoft Teams består av många komponenter och attackytorna kan därför bli stora och svåra att upptäcka. Till hjälp kan vi nästintill få gratis säkerhet på toppen av Teams med visualisering av vad som sker inuti Teams men också automatisk respons om någon attack skulle hända.

I denna session får du tips på hur du kan komma igång men också tips på hur du bygger visualisering, analyser och automatisk respons med hjälp av Microsoft Sentinel.

Deep dive Windows 365 costs

Last year we discussed the cost of Azure Virtual Desktop but as the cloud evolves we do need to go deep dive into the costs of the new Windows 365. What different types of scenarios exists, how can we save money, how does the license part works, what do you get for the money and which solution between W365 and AVD is the best for your company?

Join this session to find out and learn more!

Teams och nätverk - best practices

I en online möteskultur spelar nätverket en väldigt stor roll för hur vi ska uppleva hur mötena går. När både ljud och bild hackar och fryser sig för olika deltagare gör att upplevelsen inte blir optimal. Men hur kan vi förbättra vårt nätverk så alla möten kan fortskrida utan avbrott? I denna session går vi igenom några best practices och vi tittar också på olika verktyg som kan hjälpa oss identifiera flaskhalsarna.

Eftersnack: Öka produktiviteten med Teams och PowerApps

Vi följer upp sessionen med frågor från publiken och inspel från experterna.

Eftersnack: How to master tasks in Microsoft Teams

Vi följer upp sessionen med frågor från publiken och inspel från experterna.

Calculate and optimize your WVD investment

To have workload in the cloud do have it’s challenges, both with security and management but also with the costs. We really don’t want to pay more than we use and misconfiguration can make the bill go through the roof.

How can we calculate and optimize our workload in Azure? What does it cost to have a Windows Virtual Desktop environment in Azure? Which Microsoft 365 licenses are valid for WVD? And how can we calculate disaster recovery scenarios for WVD? Join this session to save money on your WVD environment and WFH scenario!

Öka produktiviteten med Teams och PowerApps

Utöka din produktivitet i Microsoft Teams med PowerApps. I denna föreläsning visas färdiga appar från Microsoft samt andra utvecklade appar och hur ditt företag kan utnyttja dessa.

Getting started with Defender External Attack Surface Management

Microsoft acquired RiskIQ in 2021 and has been working hard to integrate the products and services into the Microsoft ecosystem. One result of this is the Defender External Attack Surface Management (EASM) and in this session, we look into how to get started with discovery and how it works under the hood, how we are billed for our assets, the capabilities with the EASM API, and much more.

Cybersecurity Unleashed: Empowering Defense with Microsoft Sentinel and Azure OpenAI

Unlock the power of next-generation cybersecurity with the session on Microsoft Sentinel and Azure OpenAI. Join us to explore how Microsoft Sentinel, a leading cloud-native SIEM solution, integrates seamlessly with Azure OpenAI, an advanced AI platform. Discover how this dynamic duo amplifies threat detection and response capabilities, leveraging AI-driven analytics, anomaly detection, and predictive insights. Gain a valuable understanding of how the combined strengths of Microsoft Sentinel and Azure OpenAI empower security teams to proactively identify and mitigate emerging risks, automate incident response, and enhance overall cyber defense. Join this session to stay ahead of the evolving threat landscape and harness the full potential of Microsoft Sentinel and Azure OpenAI for a robust cybersecurity strategy.

Avoiding Pitfalls in MDE Deployment: Insights from the Field

Join me in this session focused on effective strategies for deploying Microsoft Defender for Endpoint (MDE). As a Microsoft Security MVP, I'll share insights from real-world experiences, highlighting the dos and don'ts in MDE deployment. We'll delve into specific challenges, such as managing complex configurations and ensuring seamless user integration. Learn how to navigate through common obstacles, ensuring a balance between robust security and user experience. This session aims to provide practical guidance, peppered with unique techniques and insights, helping you implement MDE in your organization efficiently and securely. I invite you to bring your own questions and deployment challenges, making this a truly interactive experience and ensuring you leave with actionable solutions.

Enhancing Security in Microsoft Teams with MDO Support for Teams

Welcome to the session that demonstrates how you can enhance security in Microsoft Teams by using MDO Support (Microsoft Defender for Office 365). MDO Support is an integrated security solution that helps protect your organization and users from advanced threats and security risks in the Office 365 environment, including Teams.

During this hour, two of Sweden's top Microsoft Security MVPs will present and help you explore the key features of MDO Support and how you can leverage them to create a safer Microsoft Teams environment.

We will cover the following points:

1. What is MDO Support and why is it important for Microsoft Teams?
- We will explain what MDO Support is and why it's a crucial part of securing the Teams environment. We will discuss the unique threats that can affect Teams and how MDO Support helps manage them.

2. Protecting against malicious links and files in Teams chats and channels.
- We will take a closer look at how MDO Support identifies and blocks malicious links and files that may circulate in Teams chats and channels. We will also discuss best practices to avoid such threats.

3. Advanced automated protection for Teams.
- MDO Support offers comprehensive automated protection that helps identify and block threatening and malicious messages before they reach users' Teams inboxes. We will explore these features and how they can enhance the security for your users.

4. Detecting and responding to threats with security insights and analytics.
- We will go through the various security insights and analytics that MDO Support provides to detect and respond to threats against Teams. By understanding these tools, you can quickly and efficiently handle security incidents.

5. Best practices for implementing MDO Support for Teams.
- Finally, we will discuss best practices for implementing MDO Support in your organization and integrating it into your existing security strategy for Teams. We will share useful tips and resources to get started and maximize the benefits of MDO Support.

ESPC24 Sessionize Event Upcoming

December 2024 Stockholm, Sweden

India Cloud Security Summit 2023 Sessionize Event

December 2023

NIC Cloud Connect 2023 Sessionize Event

November 2023 Oslo, Norway

Teamsdagen Hybrid Hösten 2023 Sessionize Event

October 2023 Stockholm, Sweden

Stockholm TECH Show 2023 Sessionize Event

May 2023 Stockholm, Sweden

AVD Tech Fest Winter Edition 2021 Sessionize Event

November 2021

Teamsdagen Studio Online Hösten 2021 Sessionize Event

October 2021

WVD Tech Fest 2021 Sessionize Event

February 2021

Teamsdagen Studio Online Sessionize Event

October 2020

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisory Specialist @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top