Speaker

Robert Wetting

Robert Wetting

CEO and consultant Onz365

Leeuwarden, The Netherlands

Robert is a Microsoft 365 Adoption consultant, Functional business consultant and the founder of Onz365. I help clients to get most out of their Microsoft 365. To fully use the possibilities of the Microsoft 365 platform, user adoption is the key to success. 20% of an implementation is technical, 80% is about changing organizational culture and working methods. Robert helps companies to successfully adopt Microsoft 365, with unconventional methods based on the Prosci ADKAR model.

He recentlys worked on projects for the The Directorate-General for Public Works and Water Management, Province of Fryslân, Province of Flevoland, Municipality of Almere, Municipality of The Hague, NHL Stenden University of Applies Sciences and Groningen Seaports. 

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Office 365
 • SharePoint
 • SharePoint Online
 • Office 365 SharePoint Productivity
 • Office 365 Office 365 Governance Microsoft Teams SharePoint
 • user adoption
 • Change Management
 • Digital Workplace
 • Digital Transformation
 • Microsoft 365
 • Microsoft
 • Microsoft Office365
 • Records Management
 • Microsoft Purview
 • Security & Compliance
 • Microsoft 365 governance and compliance
 • Microsoft Teams
 • Information and Records Management

Sessions

10 Non technical pitfalls that will make your Microsoft 365 implementation fail en nl

WHAT: With Microsoft 365 implementations, it is often said that 30% is about technology and 70% of the implementation is about the people in the organization and the way they work. Let's face it, not all Microsoft 365 implementations bring the results we expected. But what are the biggest pitfalls during implementations when it's not about technology?

WHY: We know by now that we need to work on an user adoption plan. And that we need to organize training sessions. But several pitfalls also come up from management and the user organization. And we would like to recognize these in an early stage so that we can prevent them from becoming a threat to our implementation.

HOW On the base of several practical examples, we name what we believe to be the 10 most important non-technical pitfalls in Microsoft 365 implementations. And we name the possible solutions to these problems.

TAKEAWAYS After attending this session, you will have a better understanding of pitfalls, forces and stakeholders that can damage or even end your implementation at various (unexpected) moments. You will also be provided with solutions to prevent this from happening in your projects.

10 Non technische valkuilen die je Microsoft 365 implementatie zullen doen mislukken en nl

WHAT: Bij Microsoft 365 implementaties wordt vaak aangegeven dat 30% over techniek gaat en dat 70% van de implementatie gaat over de mensen in de organisatie en hun werkwijze. Laten we eerlijk zijn, niet alle Microsoft 365 implementaties leveren het resultaat op zoals we dit verwacht hadden. Maar wat zijn nu de grootste valkuilen tijdens implementaties wanneer het niet over techniek gaat?

WHY: We weten ondertussen wel dat er gewerkt moet worden aan een gebruikersadoptieplan. En dat we trainingen moeten organiseren. Maar vanuit het management en de gebruikersorganisatie komen ook verschillende valkuilen naar voren. En deze willen we graag tijdig onderkennen zodat we kunnen voorkomen dat deze een dreiging kunnen gaan vormen voor onze implementatie.

HOW Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden benoemen we de, volgens ons, 10 belangrijkste niet technische valkuilen bij Microsoft 365 implementaties. En we benoemen de mogelijke oplossingen voor deze problemen.

TAKEAWAYS Na deze sessie bezocht te hebben heb je een beter inzicht in valkuilen, krachtenvelden en stakeholders die je implementatie op verschillende (onverwachte) momenten kunnen beschadigen of zelfs kunnen laten eindigen. Je krijgt daarbij ook oplossingsrichtingen aangereikt om te kunnen voorkomen dat dit in jouw projecten gebeurt.

Will my M365 implementation ever be ready? M365 Maturity and Amsterdam Information Model helps you! en nl

FULL TITLE : Will my M365 implementation ever be ready? The Maturity Model for Microsoft 365 and the Amsterdam Information Model might help you out!

WHAT: When implementing Microsoft 365, we often start with mail migrations, moving to Azure AD but there is so much more to it than just the technology. But when is your implementation fully complete and how do you get an overall picture of all the issues involved in a Microsoft 365 implementation?

WHY: As an organization or project, you want to have an overall picture of things you would need to organize in a Microsoft 365 implementation. Regardless of which parts of the business productivity suite you will be using. But what tools are there to get this insight? To define what end situation you would like to grow to? And to make measurable where you are now?

HOW: Using the Amsterdam Information Model, we identify all the things that need to be realized during a Microsoft 365 implementation. Which order we can use and what the relationship between them is. For each part of the Amsterdam Information Model, we can define the deliverables. And we use the Maturity Model for Microsoft 365 to make our progress measurable.

TAKEAWAYS: After attending this session, you will have gained insight into the Amsterdam Information Model, the Maturity Model for Microsoft 365 and how these can contribute to your organization's Microsoft 365 implementation. You will also have insight into both technical and non-technical deliverables from these models.

Is mijn M365 implementatie ooit klaar? M365 Maturity Model en het negenvlaksmodel kunnen je helpen! en nl

Volledige titel: Zal mijn M365 implementatie ooit klaar zijn? Het Maturity Model for Microsoft 365 en het Amsterdam Information Model kunnen je hierbij helpen!

WAT: Bij een implementatie van Microsoft 365 beginnen we vaak met mailmigraties, de overstap naar Azure AD maar er is zoveel meer dan de techniek alleen. Maar wanneer is je implementatie nu daadwerkelijk volledig afgerond en hoe krijg je een totaal beeld van alle onderwerpen die bij een Microsoft 365 implementatie kunnen spelen?

WAAROM: Als organisatie en project wil je een totaal beeld hebben van zaken die je bij een Microsoft 365 implementatie zou moeten organiseren. Ongeacht welke onderdelen je van de business productivity suite gaat gebruiken. Maar welke hulpmiddelen zijn er om dit inzicht te verkrijgen? Om vast te stellen naar welke eindsituatie je toe zou willen groeien? En om meetbaar te maken waar je nu staat?

HOE: Aan de hand van het Amsterdam Information Model stellen we vast welke zaken allemaal gerealiseerd moeten worden tijdens een Microsoft 365 implementatie. Welke volgorde we hierbij kunnen hanteren en wat de onderlinge samenhang daarbij is. Per onderdeel van het Amsterdam Information Model kunnen we de op te leveren producten vaststellen. En via het Maturity Model for Microsoft 365 maken we onze voortgang meetbaar.

TAKEAWAYS: Na deze sessie bezocht te hebben heb je inzicht in het Amsterdam Information Model, het Maturity Model for Microsoft 365 en de wijze waarop deze een bijdrage kunnen leveren aan de Microsoft 365 implementatie bij jouw organisatie. Daarnaast heb je inzicht in zowel technische- als niet technische op te leveren producten vanuit deze modellen.

Archiving e-mail a problem? The Capstone methodology can provide you with the solution. en nl

WHAT: Let's face it, we just can't seem to reduce the large flows of email. We are doing our best to transition employees to chat as much as possible but the mail is still not getting less in numbers. And what should we do when we are also asked to archive relevant e-mails? How are you going to organize that?

WHY: Many organizations have the need to archive mails. This may come from a legal duty but it may also have to do with reconstruction of work, accountability and legal assurance. But is there a method to make a difference between what should and should not be archived. And do we have to do this manually or can it be automated? In the large streams of e-mail, how do we make the right choices without it becoming too work-intensive?

HOW: Introducing Capstone methodology within Microsoft 365 can solve this problem. By applying this method, your most important e-mails are automatically archived and you will comply with the demanded archiving. In addition, the volume of emails to be managed also remains manageable. And all without your employees having to do very much for it.

TAKEAWAYS: After attending this session, you will have an understanding of what the Capstone methodology is. How it contributes to email archiving and helps you become compliant in this field. We will show you what options are available when setting up in Microsoft 365 and what considerations you should make.

Archivering van e-mail een probleem? De Capstone methodiek kan je de oplossing leveren. en nl

WAT: Laten we eerlijk zijn, het lukt ons maar niet om de grote stromen van e-mail te verminderen. We doen ons best om medewerkers zoveel als mogelijk naar chat over te laten stappen maar de mail wordt nog niet minder in aantallen. En wat moeten we dan doen wanneer ook nog de vraag komt om relevante mails te archiveren? Hoe ga je dat organiseren?

WAAROM: Vele organisaties hebben de behoefte om mails te archiveren. Dit kan voortkomen uit een wettelijke plicht maar het kan ook te maken hebben met reconstructie van werkzaamheden, verantwoording afleggen en rechtszekerheid. Maar is er een werkwijze om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet gearchiveerd moet worden. En moeten we dit handmatig doen of kan dit ook geautomatiseerd? Hoe maken we in de grote stromen van e-mail de juiste keuzes zonder dat het té arbeidsintensief wordt?

HOE: Het invoeren van Capstone methodiek binnen Microsoft 365 kan dit probleem oplossen. Door deze methode toe te passen worden je belangrijkste mails automatisch gearchiveerd en ga je voldoen aan de gevraagde archivering. Daarnaast blijft volume van te beheren e-mails ook nog eens beheersbaar. En dat zonder dat je medewerkers er veel voor hoeven te doen.

TAKEAWAYS: Na deze sessie bezocht te hebben heb je inzicht in wat de Capstone methodiek is. Hoe deze bijdraagt aan de archivering van e-mails en je helpt om compliant te worden op dit gebied. We laten zien welke keuzes er zijn bij het inrichten in Microsoft 365 en welke afwegingen je daarbij zou moeten maken.

Robert Wetting

CEO and consultant Onz365

Leeuwarden, The Netherlands