Speaker

Michael Guzowski

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

Entrepreneur, strategist, architect, consultant and programmer. He’s been in IT industry since 2012. He has been working with Low-Code / No-Code platforms and Citizen Development since 2018. He is the founder of the consulting company Developico and the educational company No Code Masters.

He co-creates the Low-Code / No-Code community in Poland. He’s been awarded the title of Microsoft MVP three times in the Business Applications category.

He works for the largest corporations, helping them undergo the process of digital transformation, streamlining and automating processes, and also closely works with the startup market.

Privately, husband and father of two sons. In his spare time, he listens to audiobooks or plays games on the console.
He’s interested in business models, psychology, management and IT.

Przedsiębiorca, strateg, architekt, konsultant i programista. W branży IT od 2012 roku. Platformami Low-Code / No-Code oraz Citizen Developmentem zajmuje się od 2018 roku. Jest założycielem firmy konsultingowej Developico oraz firmy edukacyjnej No Code Masters.

Współtworzy społeczność Low-Code / No-Code w Polsce. Został trzykrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications.

Obsługuje największe korporacje pomagając przechodzić proces transformacji cyfrowej, układać i automatyzować procesy, a także blisko współpracuje z rynkiem startupów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie słucha książek lub gra w gry na konsoli.
Interesuję się modelami biznesowymi, psychologią, zarządzaniem i IT.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Powerapps
  • Microsoft Flow
  • Power Platform
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • SharePoint Framework
  • Business Productivity
  • Business Solutions

Sessions

How to decrease expenses for IT implementation by 8x? en pl

The topic of No-Code / Low-Code Development Platforms has become more popular recently.
What are No-Code / Low-Code Development Platforms? Do we know any examples? Why have they become popular nowadays? Are there any examples of implementations of something more than PoC or MVP? What opportunities do they create? What dangers? Are they a threat to IT or a helper? Will they play a significant role in the future?
On my session I'm going to face these questions.

Jak 8-krotnie obniżyć wydatki na wdrożenie IT? en pl

Temat No-Code/Low-Code Development Platform staje się ostatnio coraz bardziej popularny.
Czym są No-Code/Low-Code Development Platform? Czy znamy jakieś przykłady? Dlaczego stały się popularne w dzisiejszych czasach? Czy są jakieś przykłady implementacji czegoś więcej niż tylko PoC czy MVP? Jakie stwarzają możliwości? Jakie niebezpieczeństwa? Czy są zagrożeniem dla IT czy wsparciem? Czy będą odgrywać znaczącą rolę w przyszłości?
Na mojej sesji chcę zmierzyć się z tymi pytaniami.

How to change to IT in 3 months? en pl

Market reports tell you that every second person will change jobs within 6 months. The IT industry is a haven ... although not for everyone.
"From zero to hero" software developer bootcamps cost too much and take too long. Market data show that junior job is less than 8% of all job ads (!).
How can you enter the IT industry? Is there another, cheaper and faster way to do it? There is. I'm going to tell you about it, show you the tools and explain the process. You're going to know where to start.

Jak przebranżowić się na IT w 3 miesiące? en pl

Raporty rynkowe straszą, że co druga osoba będzie zmieniać pracę w przeciągu 6 miesięcy.
Branża IT wydaje się być bezpieczną przystanią... choć nie dla każdego.
Bootcampy "od zera do programisty" kosztują za dużo i trwają za długo.
Dane rynkowe mówią, że pracy dla juniorów jest niecałe 8% wszystkich ogłoszeń (!).
To jak można wejść do branży IT? Jest na to inny, tańszy i szybszy sposób?
Jest. Opowiem o nim. Pokażę narzędzia, wytłumaczę proces. Powiem od czego zacząć.

Why should you be interested in automation in 2023? en pl

Everyone knows that it is worth working in the IT industry. However, few know that IT does not necessarily mean programming. Few are also aware that they do not have to change their career to start developing in a very promising direction. Automation is the way to go. Sales automation, marketing automation, operations automation, etc.
What do you need to know to deal with automation?
How much do you earn working in automation?
And most importantly: what platforms are worth specializing in in 2023 depending on where we want to work?
I will show the tools, perspective and suggest steps to enter the world of automation.

Dlaczego warto interesować się automatyzacją w 2023 roku? en pl

Każdy wie, że warto pracować w branży IT. Niewielu jednak wie, że IT nie oznacza koniecznie programowania. Niewielu także jest świadomych, że wcale nie musi bardzo zmieniać swojej kariery by zacząć rozwijać się w bardzo perspektywicznym kierunku. Tym kierunkiem jest właśnie automatyzacja. Automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu, automatyzacja operacji itd.
Co trzeba umieć aby zajmować się automatyzacją?
Ile zarabia się pracując w automatyzacji?
I najważniejsze: w jakich platformach warto specjalizować się w 2023 roku zależnie od tego gdzie chcemy pracować?
Pokażę narzędzia, perspektywę i podpowiem kroki aby wejść w świat automatyzacji.

Scaling Up Low Code (all but technology) en pl

This session will be about scaling LowCode solutions. I'll tell you:
- is there any adoption framework?
- which persons roles and specializations should be in a team? Should all be consultants?
- is it possible to deliver low code projects with software developers? How many programmers do you need for LowCode project?
- how to build adoption on customer side? Should you focus on project delivery or more on educating?
- how to educate customers? Should you focus on knowledge sharing, or implementation yourself?
- How much of agile vs waterfall approach should has LowCode project?

After my session you will receive simple bullet-point list to follow.

Skalowanie Low Code (wszystko tylko oprócz technologii) en pl

Ta sesja będzie poświęcona skalowaniu rozwiązań LowCode. Podpowiem: - jakie role i specjalizacje powinny mieć osoby w zespole? Czy wszyscy powinni być konsultantami?
- czy możliwe jest dostarczanie projektów LowCode programistami? Ilu programistów potrzebujesz do projektu LowCode?
- jak sprzedawać projekty klientom? Jak zwrócić na siebie uwagę BDMom?
- jak budować adopcję po stronie klienta? Czy powinieneś skupić się na realizacji projektów, czy bardziej na edukacji?
- jak edukować klientów? Czy skupić się na dzieleniu się wiedzą, czy na samodzielnym wdrażaniu?
- Ile podejścia zwinnego vs kaskadowego powinno mieć projekt LowCode?

Zasadniczo omówię wszystko oprócz technologii, ponieważ technologia jest tutaj mniej ważna.

Jakie cechy powinien mieć lider IT w 2023? pl

Byłem programistą, jestem przedsiębiorcą. Kiedyś wdrażałem, dzisiaj sprzedaję. Byłem architektem, jestem managerem. Kiedyś mną zarządzano, dzisiaj ja zarządzam. Dziwna to ścieżka kariery, ale dała mi niezwykłą perspektywę na to co sprawdza się dzisiaj w zarządzaniu w firmie IT. W trakcie sesji podzielę się swoim spostrzeżeniami nt przywództwa i opowiem w jaki sposób moja własna terapia oraz uczestnictwo w mastermind pozwoliło rozwiązać wiele problemów w zespole czy przy współpracy z klientami. Komunikacja stała się moją codzienną praktyką, a psychologia i zdobycze psychometrii szkiełkiem i okiem. Postaram się odpowiedzieć na odwieczny konflikt jak kierować zespołem: przez pryzmat danych czy ludzi?

Why should you be interested in NoCode and LowCode in 2023? en pl

Everyone knows that it is worth working in the IT industry. However, few know that IT does not necessarily mean programming. Few are also aware that they do not have to change their career to start developing in a very promising direction. This direction is the NoCode and LowCode platforms. What is it and what is building solutions based on the NoCode and LowCode platforms? Is it more than automation? What do you need to know? How much do you earn working with these types of platforms?
And most importantly: what platforms are worth specializing in in 2023 depending on where we want to work?
I will show the tools, perspective and suggest steps to enter the world of NoCode and LowCode platforms.

Dlaczego warto interesować się NoCode i LowCode w 2023 roku? en pl

Każdy wie, że warto pracować w branży IT. Niewielu jednak wie, że IT nie oznacza koniecznie programowania. Niewielu także jest świadomych, że wcale nie musi bardzo zmieniać swojej kariery by zacząć rozwijać się w bardzo perspektywicznym kierunku. Tym kierunkiem są właśnie platformy NoCode i LowCode. Czym to jest i na czym polega budowanie rozwiązań w oparciu o platformy NoCode i LowCode? Czy to coś więcej niż automatyzacja? Co trzeba umieć? Ile zarabia się pracując z tego typu platformami?
I najważniejsze: w jakich platformach warto specjalizować się w 2023 roku zależnie od tego gdzie chcemy pracować?
Pokażę narzędzia, perspektywę i podpowiem kroki aby wejść w świat platform NoCode i LowCode.

How to sale NoCode and LowCode projects? en pl

Selling NoCode/LowCode projects seemed to be easy at the beginning.
However it occurred that it differs significantly from selling regular software development services or products.
You should target different audience, BDMs are different and IT workers are not always a support but an obstacle.

In this session I'll share my experience as a person who sell NoCode/LowCode projects since 2019. I tried different tactics and different approaches.

Basically I'll share a process with you.
If you'll follow it it'll increase your chances to sell the first NoCode/LowCode project to your customer.

Jak sprzedawać projekty No Code i Low Code? en pl

Sprzedaż projektów NoCode/LowCode na początku wydawała się łatwa.
Okazało się jednak, że znacznie różni się to od sprzedaży zwykłych usług programistycznych lub produktów. Należy bowiem dotrzeć do innych odbiorców, inne osoby są BDM, a pracownicy IT nie zawsze są wsparciem a przeszkodą.

W tej sesji podzielę się swoim doświadczeniem jako osoby, która od 2019 roku sprzedaje projekty NoCode/LowCode. Próbowałem różnych taktyk i różnych podejść.

Zasadniczo podzielę się z tobą procesem.
Jeśli będziesz tego przestrzegać, zwiększysz swoje szanse na sprzedaż pierwszego projektu NoCode/LowCode swojemu klientowi.

Automate or get lost - the perspective of the company of the future en pl

The lecture "Automate or get lost - the perspective of the company of the future" is a presentation that focuses on the role of automation in business and its importance for the future of companies. The latest trends in automation will be discussed during the lecture, and ways in which companies can use these tools to achieve greater efficiency and competitiveness will be highlighted.

The speaker will examine various aspects of automation, from production processes, through human resources management, to marketing and sales. The benefits of automation, such as increased productivity, improved quality, cost reduction, and increased customer satisfaction, will be discussed.

Examples of companies that have already implemented automation and have achieved success as a result will also be presented during the lecture. The speaker will also discuss the challenges that companies must overcome in order to implement automation in their operations.

The lecture "Automate or perish - the perspective of the company of the future" is aimed at managers and business owners who want to learn about the latest trends in automation and how they can use these tools to increase the competitiveness of their business and achieve success in the future.

Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości en pl

Prelekcja "Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości" to prezentacja, która skupia się na roli automatyzacji w biznesie i jej znaczeniu dla przyszłości firm. Podczas prelekcji omówione zostaną najnowsze trendy w dziedzinie automatyzacji oraz wskazane zostaną sposoby, w jakie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te narzędzia, aby osiągnąć większą efektywność i konkurencyjność.

Prelegent przyjrzy się różnym aspektom automatyzacji, od procesów produkcyjnych, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po marketing i sprzedaż. Podczas prezentacji zostaną omówione zalety automatyzacji, takie jak zwiększenie wydajności, poprawa jakości, redukcja kosztów oraz zwiększenie satysfakcji klienta.

W ramach prelekcji przedstawione zostaną również przykłady firm, które już korzystają z automatyzacji i odniosły dzięki temu sukces. Prelegent omówi również wyzwania, jakie przedsiębiorstwa muszą przezwyciężyć, aby wdrożyć automatyzację w swojej działalności.

Prelekcja "Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości" skierowana jest do menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą poznać najnowsze trendy w dziedzinie automatyzacji i dowiedzieć się, jak mogą wykorzystać te narzędzia, aby zwiększyć konkurencyjność swojego biznesu i osiągnąć sukces w przyszłości.

Power Platform - Tips for Scale: Based on a True Story en pl

I'll share first-hand experience, lessons learned, and tips to overcome common challenges when scaling a Power Platform project.
Attendees can expect to:
- Learn how to identify the right architecture and approach to successfully scale solutions containing Power Apps, Power Automate and Dataverse components.
- Discover best practices for governance, security, and monitoring to maintain control and compliance, when working in a very restrictive environment (financial services industry)
- Gain insights into performance optimization and managing resource consumption to ensure a smooth user experience (e.g. Canvas Apps vs PCF vs Model-Driven)
- Understand how to leverage the latest updates and features of the Power Platform to accelerate growth and development.

Everything sprinkled with a pinch of case studies, along with the challenges we faced and the strategies they used to overcome them.

Whether you're a Power Platform developer, IT professional, or business decision-maker, this session will provide you with invaluable knowledge and practical guidance to scale your Power Platform projects effectively and unlock their full potential.

Join us for this enlightening session and walk away with a wealth of knowledge, practical tips, and inspiration to scale your Power Platform projects with confidence and success.

See you there!

Power Platform - Tips for Scale: Based on a True Story en pl

Podzielę się doświadczeniami z pierwszej ręki, wyciągniętymi wnioskami i wskazówkami, jak przezwyciężyć typowe wyzwania podczas skalowania projektu Power Platform.
Słuchacze mogą spodziewać się:
— jak zidentyfikować właściwą architekturę i podejście do pomyślnego skalowania rozwiązań zawierających komponenty Power Apps, Power Automate i Dataverse.
- Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i monitorowania w celu utrzymania kontroli i zgodności podczas pracy w bardzo restrykcyjnym środowisku (branża usług finansowych)
- Reagowanie na sytuacje związane z optymalizacją wydajności i zarządzaniem zużyciem zasobów, aby zapewnić płynne działanie użytkownika (np. Canvas Apps vs PCF vs Model-Driven)
— Jak wykorzystać najnowsze aktualizacje i funkcje platformy Power Platform, aby przyspieszyć wzrost i rozwój.

Wszystko okraszone szczyptą case studies, wraz z wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy i strategiami, które zastosowali, aby je pokonać.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą Power Platform, specjalistą IT czy osobą decyzyjną, ta sesja dostarczy Ci bezcennej wiedzy i praktycznych wskazówek, jak skutecznie skalować projekty Power Platform i uwolnić ich pełny potencjał.

Dołącz do nas na tej sesji i wyjdź z bogatą wiedzą, praktycznymi wskazówkami i inspiracją do skalowania projektów Power Platform z pewnością i sukcesem.

Do zobaczenia!

No-Code, Low-Code, Citizen Development, Fusion Teams. Narzędzia, projekty, procesy, perspektywy. pl en

No-Code i Low-Code wdzierają się do mainstreamu. Nie są już hypem. Krzepną. Ich owocem jest zmiana. Zmiana po stronie klientów jak i SH. Citizen Development. Fusion Teams.
Jak się na tą zmianę przygotować? Czy lepiej przyuczać PMa pod NCLC czy Sofware Developera? A może jeszcze kogoś innego? Z jakich narzędzi korzysta się przy projektach NCLC? Czym różni się proces delivery? A czym adopcja?
Te i inne wnioski chciałbym podsumować po 3. latach prowadzenia firmy IT w 100% posługującym się NCLC.

No-Code, Low-Code, Citizen Development, Fusion Teams. Tools, projects, processes, perspectives. pl en

No-Code and Low-Code are breaking into the mainstream. They are no longer just hype. They are growing stronger. Their result is the change. Change on the side of both clients and the software houses. Citizen Development. Fusion Teams.
How to prepare for this change? Is it better to train a project manager in NCLC or a software developer? Or perhaps someone else? What tools are used in NCLC projects? How does the delivery process differ? And what about adoption?
These and other conclusions I would like to summarize after 3 years of running an IT company that operates exclusively with NCLC.

SharePoint Saturday Warsaw 2020

September 2020 Warsaw, Poland

Power Platform 24

February 2020

Modern Workplace Conference Paris 2019

December 2019 Paris, France

ShareCon365 2019

October 2019 Warsaw, Poland

SharePoint Saturday Warsaw 2019

April 2019 Warsaw, Poland

March 2019 PowerAddicts Hangout

Come hang out with some #PowerAddicts and also catch a live demo from https://twitter.com/michaelguzowski
Check out our previous month's videos on our YouTube Channel - https://www.youtube.com/channel/UCAYx4z6BPFtUbVHg5Fo6GMg

March 2019

O365 User Group PL Warszawa #1

February 2019 Warsaw, Poland

ShareCon365 Warsaw

November 2018 Warsaw, Poland

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland