Speaker

Michael Guzowski

Michael Guzowski

Developico, Co-Founder & CEO

Developico, Co-Founder & CEO

Warsaw, Poland

I improve the company's people productivity. Yes, I use the IT tools, but my real focus is HOW the companies are working and WHAT their employees could do better & faster. I transform paper and excel into manageable solutions by using Power Platform and according to Citizen Development change management approach. Co-founder & CEO of Developico & Akademia Aplikacji. Microsoft MVP in the Business Applications category. Since 2012 I was a programmer, consultant, team leader, and architect. Now I'm a manager, trainer, and mentor. My experience in is both the IT world and business. I advocate and share my passion with others on Low-Code, automation, leadership, and stoic attitude.

Poprawiam produktywność ludzi w firmie. Tak, korzystam z narzędzi informatycznych, ale tak naprawdę skupiam się na tym, JAK działają firmy i CO ich pracownicy mogą zrobić lepiej i szybciej. Przekształcam papier i Excela w zarządzalne rozwiązania, korzystając z Power Platform i zgodnie z podejściem do zarządzania zmianą Citizen Development. Współzałożyciel i CEO Developico & Akademia Aplikacji. Microsoft MVP w kategorii Aplikacje biznesowe. Od 2012 roku byłem programistą, konsultantem, liderem zespołu i architektem. Teraz jestem managerem, trenerem i mentorem. Moje doświadczenie dotyczy zarówno świata IT, jak i biznesu. Promuję i dzielę się moją pasją z innymi w zakresie Low-Code, automatyzacji, przywództwa i stoickiego podejścia.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Powerapps
  • Microsoft Flow
  • Power Platform
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • SharePoint Framework
  • Business Productivity
  • Business Solutions

Sessions

How to decrease expenses for IT implementation by 8x? en pl

The topic of No-Code / Low-Code Development Platforms has become more popular recently.
What are No-Code / Low-Code Development Platforms? Do we know any examples? Why have they become popular nowadays? Are there any examples of implementations of something more than PoC or MVP? What opportunities do they create? What dangers? Are they a threat to IT or a helper? Will they play a significant role in the future?
On my session I'm going to face these questions.

Jak 8-krotnie obniżyć wydatki na wdrożenie IT? en pl

Temat No-Code/Low-Code Development Platform staje się ostatnio coraz bardziej popularny.
Czym są No-Code/Low-Code Development Platform? Czy znamy jakieś przykłady? Dlaczego stały się popularne w dzisiejszych czasach? Czy są jakieś przykłady implementacji czegoś więcej niż tylko PoC czy MVP? Jakie stwarzają możliwości? Jakie niebezpieczeństwa? Czy są zagrożeniem dla IT czy wsparciem? Czy będą odgrywać znaczącą rolę w przyszłości?
Na mojej sesji chcę zmierzyć się z tymi pytaniami.

How to change to IT in 3 months? en pl

Market reports tell you that every second person will change jobs within 6 months. The IT industry is a haven ... although not for everyone.
"From zero to hero" software developer bootcamps cost too much and take too long. Market data show that junior job is less than 8% of all job ads (!).
How can you enter the IT industry? Is there another, cheaper and faster way to do it? There is. I'm going to tell you about it, show you the tools and explain the process. You're going to know where to start.

Jak przebranżowić się na IT w 3 miesiące? en pl

Raporty rynkowe straszą, że co druga osoba będzie zmieniać pracę w przeciągu 6 miesięcy.
Branża IT wydaje się być bezpieczną przystanią... choć nie dla każdego.
Bootcampy "od zera do programisty" kosztują za dużo i trwają za długo.
Dane rynkowe mówią, że pracy dla juniorów jest niecałe 8% wszystkich ogłoszeń (!).
To jak można wejść do branży IT? Jest na to inny, tańszy i szybszy sposób?
Jest. Opowiem o nim. Pokażę narzędzia, wytłumaczę proces. Powiem od czego zacząć.

Why should you be interested in automation in 2023? en pl

Everyone knows that it is worth working in the IT industry. However, few know that IT does not necessarily mean programming. Few are also aware that they do not have to change their career to start developing in a very promising direction. Automation is the way to go. Sales automation, marketing automation, operations automation, etc.
What do you need to know to deal with automation?
How much do you earn working in automation?
And most importantly: what platforms are worth specializing in in 2023 depending on where we want to work?
I will show the tools, perspective and suggest steps to enter the world of automation.

Dlaczego warto interesować się automatyzacją w 2023 roku? en pl

Każdy wie, że warto pracować w branży IT. Niewielu jednak wie, że IT nie oznacza koniecznie programowania. Niewielu także jest świadomych, że wcale nie musi bardzo zmieniać swojej kariery by zacząć rozwijać się w bardzo perspektywicznym kierunku. Tym kierunkiem jest właśnie automatyzacja. Automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu, automatyzacja operacji itd.
Co trzeba umieć aby zajmować się automatyzacją?
Ile zarabia się pracując w automatyzacji?
I najważniejsze: w jakich platformach warto specjalizować się w 2023 roku zależnie od tego gdzie chcemy pracować?
Pokażę narzędzia, perspektywę i podpowiem kroki aby wejść w świat automatyzacji.

Scaling Low Code (all but technology) en pl

This session will be about scaling LowCode solutions. I'll tell you: - which persons roles and specializations should be in a team? Should all be consultants?
- is it possible to deliver low code projects with software developers? How many programmers do you need for LowCode project?
- how to sell projects to customers? How to pick BDMs attention?
- how to build adoption on customer side? Should you focus on project delivery or more on educating?
- how to educate customers? Should you focus on knowledge sharing, or implementation yourself?
- How much of agile vs waterfall approach should has LowCode project?

Basically I'll cover all but technology, because technology is the less important here.

Skalowanie Low Code (wszystko tylko oprócz technologii) en pl

Ta sesja będzie poświęcona skalowaniu rozwiązań LowCode. Podpowiem: - jakie role i specjalizacje powinny mieć osoby w zespole? Czy wszyscy powinni być konsultantami?
- czy możliwe jest dostarczanie projektów LowCode programistami? Ilu programistów potrzebujesz do projektu LowCode?
- jak sprzedawać projekty klientom? Jak zwrócić na siebie uwagę BDMom?
- jak budować adopcję po stronie klienta? Czy powinieneś skupić się na realizacji projektów, czy bardziej na edukacji?
- jak edukować klientów? Czy skupić się na dzieleniu się wiedzą, czy na samodzielnym wdrażaniu?
- Ile podejścia zwinnego vs kaskadowego powinno mieć projekt LowCode?

Zasadniczo omówię wszystko oprócz technologii, ponieważ technologia jest tutaj mniej ważna.

Jakie cechy powinien mieć lider IT w 2023? pl

Byłem programistą, jestem przedsiębiorcą. Kiedyś wdrażałem, dzisiaj sprzedaję. Byłem architektem, jestem managerem. Kiedyś mną zarządzano, dzisiaj ja zarządzam. Dziwna to ścieżka kariery, ale dała mi niezwykłą perspektywę na to co sprawdza się dzisiaj w zarządzaniu w firmie IT. W trakcie sesji podzielę się swoim spostrzeżeniami nt przywództwa i opowiem w jaki sposób moja własna terapia oraz uczestnictwo w mastermind pozwoliło rozwiązać wiele problemów w zespole czy przy współpracy z klientami. Komunikacja stała się moją codzienną praktyką, a psychologia i zdobycze psychometrii szkiełkiem i okiem. Postaram się odpowiedzieć na odwieczny konflikt jak kierować zespołem: przez pryzmat danych czy ludzi?

SharePoint Saturday Warsaw 2020

September 2020 Warsaw, Poland

Power Platform 24

February 2020

Modern Workplace Conference Paris 2019

December 2019 Paris, France

ShareCon365 2019

October 2019 Warsaw, Poland

SharePoint Saturday Warsaw 2019

April 2019 Warsaw, Poland

March 2019 PowerAddicts Hangout

Come hang out with some #PowerAddicts and also catch a live demo from https://twitter.com/michaelguzowski
Check out our previous month's videos on our YouTube Channel - https://www.youtube.com/channel/UCAYx4z6BPFtUbVHg5Fo6GMg

March 2019

O365 User Group PL Warszawa #1

February 2019 Warsaw, Poland

ShareCon365 Warsaw

November 2018 Warsaw, Poland

Michael Guzowski

Developico, Co-Founder & CEO

Warsaw, Poland