Speaker

Michael Guzowski

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

Actions

Entrepreneur, strategist, architect, consultant and programmer. He’s been in IT industry since 2012. He has been working with Low-Code / No-Code platforms and Citizen Development since 2018. He is the founder of the consulting company Developico and the educational company No Code Masters.

He co-creates the Low-Code / No-Code community in Poland. He’s been awarded the title of Microsoft MVP three times in the Business Applications category.

He works for the largest corporations, helping them undergo the process of digital transformation, streamlining and automating processes, and also closely works with the startup market.

Privately, husband and father of two sons. In his spare time, he listens to audiobooks or plays games on the console.
He’s interested in business models, psychology, management and IT.

Przedsiębiorca, strateg, architekt, konsultant i programista. W branży IT od 2012 roku. Platformami Low-Code / No-Code oraz Citizen Developmentem zajmuje się od 2018 roku. Jest założycielem firmy konsultingowej Developico oraz firmy edukacyjnej No Code Masters.

Współtworzy społeczność Low-Code / No-Code w Polsce. Został trzykrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications.

Obsługuje największe korporacje pomagając przechodzić proces transformacji cyfrowej, układać i automatyzować procesy, a także blisko współpracuje z rynkiem startupów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie słucha książek lub gra w gry na konsoli.
Interesuję się modelami biznesowymi, psychologią, zarządzaniem i IT.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Powerapps
  • Microsoft Flow
  • Power Platform
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • SharePoint Framework
  • Business Productivity
  • Business Solutions

Sessions

Low-Code, Citizen Developers i Hyper Agile - wnioski po 6 latach doświadczenia pl

Automatyzacja procesów zwiększa efektywność biznesową co pozwala utrzymać konkurencyjność biznesu oraz generuje oszczędności. W tym celu coraz częściej korzysta się z narzędzi typu No-Code czy Low-Code opakowanych w proces Hyper Agile i wspierany przez Citizen Developers.

W projektach transformacyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach biorę udział od początku swojej kariery zawodowej czyli od 2012 roku. Wpierw wdrażając intranety i tworząc aplikacje biznesowe, a od 2018 zarządzając spółką automatyzującą procesy biznesowe z użyciem narzędzi No-Code, Low-Code i RPA. Aktualnie przy wdrożeniach skupiam się na wspieraniu managerów IT w eksploracji, analizie, wdrożeniu i adopcji rozwiązań hyper agile. Widziałem wiele przykładów dużych spółek, które próbowały "na czuja" wykorzystywać rozwiązania Low-Code bądź powołać Citizen Developerów. A potem rolą moją i mojego zespołu było wpierw wyprostowanie, a później ułożenie prac.

Na tej sesji chcę podzielić się swoim doświadczeniem w pracy z działami IT takich firm jak: Budimex, Grupa NEUCA, Tchibo czy faktoringowy oddział jednego z czołowych banków w Polsce. Co działało, a co nie działało i jak można było temu zaradzić. Po tej sesji inaczej spojrzysz na projekty wykorzystujące No-Code i Low-Code, a może i na działania skupione wokół optymalizacji procesów. Podzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami nt. stopni dojrzałości digitalizacji i tym jak godzę IT, Biznes i Citizen Developerów, a także analizę i narzędzia, aby z powodzeniem dostarczały wartość.

The ultimate guide to UX design en

The application UX is a key to better adoption. Adoption ties to revenue. This means your app UX becomes more of a product than an internal tool to help productivity. How to create an intuitive design? And what does intuitive design actually means? In my session, I'll show you apps examples ("before-after" effect) and simple rules to follow, in order to increase adoption of your apps (and revenue in the result).

Best for: citizen-developers, IT managers, IT architects, software developers, front-end developers, UX designers

The Dawn of Citizen Development: Mastering No-Code and Low-Code for Agile Innovation en pl

In today's dynamic business environment, the digital transformation imperative is colliding with an acute shortage of nearly 1 000 000 developers across the EU, compounded by over 80% of companies struggling with IT recruitment. The wait for traditional project delivery stretches beyond tolerance, spurring the rise of no-code and low-code platforms as essential tools for creating apps, bots, automations, and more, reshaping the market and introducing novel roles and management strategies.

Leveraging over 12 years of IT expertise, with a focus on no-code and low-code solutions for the past five years, this session offers an in-depth exploration of how these technologies can significantly accelerate project delivery and enhance organizational efficiency and resilience. We'll dive into the Automation 2.0 maturity model and strategies for maximizing the benefits of no-code and low-code platforms.

Attendees—be they managers, architects, or directors—will leave with a transformed perspective on process automation and a competitive edge rooted in actionable knowledge for the years ahead.

Mistrzostwo w wykorzystaniu platform No-Code i Low-Code do zwinnej innowacji en pl

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, imperatyw transformacji cyfrowej zderza się z ostrym niedoborem prawie 1 000 000 programistów na terenie UE, co jest pogłębiane przez ponad 80% firm borykających się z rekrutacją specjalistów IT. Czekanie na tradycyjne dostarczanie projektów przekracza granice tolerancji, co sprzyja wzrostowi popularności platform No-Code i Low-Code jako niezbędnych narzędzi do tworzenia aplikacji, botów, automatyzacji i więcej, przekształcając rynek i wprowadzając nowe role oraz strategie zarządzania.

Wykorzystując ponad 12 lat doświadczenia w IT, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania No-Code i Low-Code przez ostatnie pięć lat, ta sesja oferuje dogłębną eksplorację sposobów, w jakie te technologie mogą znacząco przyspieszyć dostarczanie projektów i zwiększyć efektywność oraz odporność organizacyjną. Zagłębimy się w model dojrzałości Automatyzacji 2.0 oraz strategie maksymalizowania korzyści płynących z platform No-Code i Low-Code.

Uczestnicy – czy to menedżerowie, architekci czy dyrektorzy – opuszczą sesję z nową perspektywą na automatyzację procesów oraz uzyskają przewagę konkurencyjną na nadchodzące lata

Okiełznać galopujący postęp - jak hiper zwinnie automatyzować procesy w firmie? pl en

Automatyzacja procesów zwiększa efektywność biznesową co pozwala utrzymać konkurencyjność biznesową oraz generuje oszczędności. W tym celu korzysta ze zdobyczy postępu technologicznego: AI, No Code, Low Code, RPA. Jednak wiele metodyk nie jest dostosowanych do tempa na jakie pozwalają najnowsze osiągnięcia IT. Hiper zwinne zarządzanie staje się specjalizacją, gdzie celem jest osiągnięcie większej efektywności przy zachowaniu monitorowania, przewidywalności i idącym w ślad za nimi większym bezpieczeństwem cyfrowym i zgodnością z regulacjami.

Celem każdego managera powinno być zarządzenie transformacją cyfrową procesów i osiągnięcie jej większej efektywności, monitorowania, przewidywalności i idącym w ślad za nimi większym bezpieczeństwem cyfrowym i zgodnością z regulacjami.

Na tej sesji poznasz wieloletnie doświadczenie w pracy z działami IT takich firm jak Budimex, jedna z wiodących firm budowlanych. Po tej sesji inaczej spojrzysz na działania skupione wokół optymalizacji procesów. Poznasz stopnie dojrzałości i dowiesz się jak ułożyć zdobycze analizy biznesowej i IT w proces uwzględniający nowe role (Citizen Developers, Fusion Team). Celem jest by osiągnąć mierzalny sukces dzieki Hyper Digital Transformation. A Ty zdobędziesz wiedzę, która da Ci przewagę na nadchodzące lata.

Co ze mną nie tak - o hiperaktywności w biznesie i jak przekuć to w nasz sukces pl

Impulsywni. Wszystko na ostatnią chwilę. Spóźnialscy. Pomysłowi. Rozkojarzeni. Paranoiczni. Nigdy nie stoimy w miejscu - wciąż szukamy nowego wyzwania. Świetnie działamy w czasie sztormy, flauta nas wypala. Tak naprawdę lubimy kryzysy i gdy coś się dzieje. Inaczej prokrastynujemy. Ale jednocześnie potrafimy wpaść we flow pracy na wiele godzin bez wody, jedzenia czy przerwy na toaletę. Rozumiemy więcej niż inni, ale gdy nie potrafimy osiągnąć lepszych rezultatów, to jeszcze bardziej wpędza nas to w depresje i lęki. Wszystko musi być po naszemu. Nie uznajemy autorytetów. Jesteśmy też kłótliwi choć pod spodem kryje się większa potrzeba bycia zauważonym, lubianym, kochanym, cenionym. Te objawy mogą stanowić podstawę w diagnozie ADHD czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder. To nie przypadek, że odsetek takich osób jest większy wśród przedsiębiorców czy marketingowców. Witam w moim świecie. ADHD to wyzwanie, ale i siła. Można z nim osiągnąć sukces. Nauczyłem się z tym żyć jako przedsiębiorca i wykorzystywać by odnosić sukcesy. I podzielę się swoim doświadczeniem.

Automatyzacja procesów - jak zyskać 300% ROI? pl en

Studium przypadku oparte na współpracy z klientem. Analiza, rozwój, wdrożenie i pitching. Łącznie 5 dni i 300% ROI dla klienta. Było to możliwe przy zachowaniu odpowiedniego podejścia, standardów pracy, podziału zadań i kompromisów. Jak podeszliśmy do tematu? Co zadziałało i dlaczego zadziałało? Czy to była ostatnia współpraca z klientem? Podzielę się naszym doświadczeniem i przemyśleniami nt Digital Transformation 2.0

Hyper Sprint Case Study: how to verify if Power Platform will brings business value in your company pl en

Case study based on collaboration with the customer. Analysis, development, deployment and pitching. 5 days total, and 300 ROI for the customer. This was possible while maintaining the appropriate approach, work standards, division of tasks and compromises. How did we approach the topic? What worked and why it worked? Was that the last cooperation with customer? Let me share our experience and framework

How to switch from Digital Transformation to Hyper Digital Transformation with Power Platform pl en

Process automation increases business efficiency, which helps maintain business competitiveness and generates savings. For this purpose, it uses the achievements of technological progress: AI, No Code, Low Code, RPA. However, well-known methodologies are not adapted to the pace allowed by these platforms. Hyper-agile management is becoming a specialization in SME, where the goal is to achieve greater efficiency while maintaining monitoring, predictability and, consequently, greater digital security and regulatory compliance. Increasingly, it is business analysts, PMs and Scrum Masters who deal with digital transformation side by side with Citizen Developers. The so-called Fusion Teams, Hyper Sprints are being carried out to identify business benefits and plans are being made to support Citizen Development in the organization. In this session, I will share with you the methodology to tame this chaos of innovation, explain concepts, structure the process and become a leader of HYPER Digital Transformation, I will share many years of experience in working with IT departments, including: Budimex. After this session, you will look at activities focused on process optimization differently. You will learn the levels of maturity and learn how to arrange the achievements of business analysis (including the RACI matrix, Deming cycle), IT (including No Code, AI, RPA) into a process that takes into account new roles (including Citizen Developers) . The goal is to achieve measurable success with Hyper Digital Transformation. And you will gain knowledge that will give you an advantage for years to come.

How will No Code help you win the race for the digital transformation of your company? en pl

According to a 2021 study, companies spend $1.3 billion on digital transformation to improve performance every year as digital leaders outperform their competitors in almost every industry. Unfortunately, however, projects of this type are also characterized by a high failure rate of up to 90%, which results in an adverse impact on companies' operations and willingness to further innovation. Despite this, according to another report, 73% of business leaders still consider digital transformation to be crucial. So, is there a year-long queue to wait for IT processing capacity? Fortunately, there are other options. One of them is the use of No-Code and Low-Code platforms for digital transformation, i.e. the launch of the so-called Hyper Digital Transformation [HDT]. HDT and the evolving role of Citizen Developers are becoming more common and appear to be crucial to survival and development in a rapidly changing business and technological environment. I will show how mature companies identify and use the potential behind the changes brought by HDT. I will share inspiring examples, including: 300% ROI in a year after just 5 days of work. I will also mention situations in which the implementation of solutions through No Code and Low Code was not successful, and I will suggest what to do and what not to do so that the transformation brings the intended effect. We will consider together whether these tools are just "toys" for business or whether they can actually be key elements in building agile, secure and scalable digital solutions.

Jak No Code pomoże Ci wygrać wyścig o transformację cyfrową firmy? en pl

Wg badań z 2021 firmy co roku wydają 1,3 mld dolarów na transformację cyfrową w celu poprawy wydajności, ponieważ liderzy cyfrowi osiągają lepsze wyniki od swoich konkurentów w niemal każdej branży. Jednak niestety projekty tego typu charakteryzują się także wysokim wskaźnikiem porażki sięgającym 90%, co skutkuje niekorzystnym wpływem na działalność firm i chęć dalszych innowacji. Mimo tego wg innego raportu 73% liderów biznesowych nadal uznaje transformację cyfrową za kluczową. Czy pozostaje więc ustawić się w rocznej kolejce oczekujac na moce przerobowe IT? Na szczęście są inne opcje. Jedną z nich jest wykorzystanie platform No-Code i Low-Code do transformacji cyfrowej czyli rozpoczęcie tzw Hyper Digital Transformation [HDT]. HDT i rozwijająca się rola Citizen Developerów stają się coraz powszechniejsze i wydają się być kluczowe dla przetrwania i rozwoju w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i technologicznym. Pokażę jak dojrzałe firmy identyfikują i wykorzystują potencjał stojący za zmianami jakie niesie HDT. Podzielę się inspirującymi przykładami dającymi m.in. 300% ROI w rok po zaledwie 5 dniach pracy. Przytoczę także sytuacje w których wdrażanie rozwiązań poprzez No Code i Low Code nie zakończyło się sukcesem, i zaproponuję co robić a czego nie robić, by transformacja przyniosła zamierzony efekt. Zastanowimy się wspólnie, czy te narzędzia są tylko "zabawkami" dla biznesu, czy faktycznie mogą być kluczowymi elementami w budowaniu zwinnych, bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań cyfrowych.

SharePoint Saturday Warsaw 2020 Sessionize Event

September 2020 Warsaw, Poland

Power Platform 24 Sessionize Event

February 2020

Modern Workplace Conference Paris 2019 Sessionize Event

December 2019 Paris, France

ShareCon365 2019 Sessionize Event

October 2019 Warsaw, Poland

SharePoint Saturday Warsaw 2019 Sessionize Event

April 2019 Warsaw, Poland

March 2019 PowerAddicts Hangout

Come hang out with some #PowerAddicts and also catch a live demo from https://twitter.com/michaelguzowski
Check out our previous month's videos on our YouTube Channel - https://www.youtube.com/channel/UCAYx4z6BPFtUbVHg5Fo6GMg

March 2019

O365 User Group PL Warszawa #1

February 2019 Warsaw, Poland

ShareCon365 Warsaw Sessionize Event

November 2018 Warsaw, Poland

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top